Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Regulamin Nagrody

REGULAMIN

przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej 

Preambuła

Nagroda im. Kazimierza Wyki w dziedzinie krytyki literackiej, eseistyki, historii literatury należy obecnie do nielicznych w tym zakresie nagród w Polsce. Jest bardzo wysoko oceniana zarówno przez teoretyków literatury i sztuki, jak i samych twórców. Poprzez coroczne przyznawanie Nagrody środowisko literackie Krakowa pragnie uczcić i zachować w pamięci jedną z wybitniejszych osobowości, Kazimierza Wykę, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyka literatury, krytyka literackiego i eseistę, znawcę sztuki, animatora życia kulturalnego, humanistę o niezwykłej intelektualnej energii i wyobraźni artystycznej, łączącego rozległą wiedzę z prawdziwym talentem literackim. Nagroda im. Kazimierza Wyki nie tylko utrwala postać wybitnego humanisty, znawcy literatury i artysty słowa, ale przypomina również o wadze humanistycznego powołania w czasie niezbyt mu sprzyjającym.

§ 1

1. Przyznaje się coroczną Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej.

2. Nagroda jest przyznawana za całokształt dorobku twórczego; może być przyznana za wybitną pozycję książkową wydaną w ciągu ostatnich trzech lat lub za ważne dla kultury polskiej publikacje w czasopismach.

3. Nagroda ma charakter ogólnopolski.

4. Nagroda fundowana jest w 50% przez Województwo Małopolskie oraz w 50% przez Gminę Miejską Kraków.

5. Wysokość części nagrody fundowanej przez Województwo Małopolskie ustalana jest corocznie w budżecie Województwa.

§ 2

Nagroda, o której mowa w § 1 jest wspólną nagrodą Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa, przyznawaną w oparciu o werdykt Jury Nagrody.

§ 3

1. Jury Nagrody powołuje Zarząd Województwa Małopolskiego w składzie nie przekraczalnym 13 osób spośród przedstawicieli środowiska intelektualno – artystycznego Małopolski.

2. W skład Jury Nagrody wchodzi każdorazowo laureat nagrody z poprzedniego roku przy czym przysługuje mu prawo jednorazowego uczestnictwa w pracach jury.

3. Sekretariat Jury Nagrody prowadzi departament właściwy ds. kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

§ 4

1. Wybór laureata Jury Nagrody przeprowadza w dwóch etapach.

2. W pierwszym etapie Jury, po zapoznaniu się z sylwetkami poszczególnych kandydatów, kierując się kryteriami, o których mowa w § 1 regulaminu, dokonuje wyboru co najmniej 2 kandydatów, spośród których w drugim etapie, w głosowaniu tajnym wybiera laureata.

§ 5

Z posiedzenia Jury Nagrody sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Jury uczestniczący w wyborze oraz sekretarz.

§ 6

Jury Nagrody przedstawia Zarządowi Województwa Małopolskiego i Prezydentowi Miasta Krakowa wybranego przez siebie kandydata do ostatecznej akceptacji.